LTE болон 5G сүлжээний харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Утасгүй технологийн орчин үеийн хувилбар болох 5G технологийн тухай, түүний цаашдын чиг хандалтыг судлан, монгол улсын өнөөгийн байдал болон цаашдын чиг хандлага уялдуулан нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч