“Ай ти технохолдинг” компанийн вэб сайт

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү байгууллагын албан ёсны вэб сайтыг шинээр бүтээн, олны хүртээл болгох.

Дээрхи зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

  • Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар судлах
  • Ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын вэб сайтууд дээр харьцуулсан судалгаа хийх
  • Вэб сайтыг хөгжүүлэхийн тулд ашиглагдах технологийг судлах
  • Вэб сайтыг бүтээх
  • Интернэтэд байршуулах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч