Цалингийн систем

Бүтээлийн тайлбар

Цалингийн систем боловсруулж, хөгжүүлэхийг зорив. Судалгааны ажлын зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд доорх зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

  • Нягтлан бодох бүртгэлийн талаар бүртгэх
  • Цалингийн системийн талаар судпах
  • Цалингийн системийн систем шинжилгээг боловсруулах
  • Систем шинжилгээний дагуу програм хангамжийг боловсруулах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч