Хэрэглэгчийн зан төлөв, хандлагын арга зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Шинэ бүтээгдэхүүний онол арга зүйн асуудал дээр үндэслэн Монгол орны хэрэглэгчдийг судалж шинэ автомашинд хандах хандлагыг тодорхойлсноор тэдгээрийн хэрэглээ болон борлуулаптыг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч