Хүний нүүр илрүүлэн таних системийн хэрэглээ, аргачлал

Бүтээлийн тайлбар

Монголд судалгааны хувьд шинэхэн энэ сэдвийг сонгосноороо өргөжүүлэх боломж олгохыг зорьж, нүүр илрүүлэн таних системийг Монгол улсын хэрэглээнд нэвтрүүлэхийг зорилгоо болголоо.

Контентын хэсгээс