Хүний нөөцийн менежерийн ур чадварыг үнэлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүний нөөцийн менежерийн мэдлэг ур чадварын өнөөгийн түвшинд үнэлгээ өгөх, сайжруулах арга замыг тодорхойлоход судалгааны ажпын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч