Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн хедхантинг (Headhunting) аргыг ашиглах боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн гадаад, дотоод ангуучлал аргыг судлан, ашиглах боломжийг судлахыг зорилоо. Судалгааны зорилтууд

  • Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн онол арга зүйн асуудлыг судлах
  • Бүрдүүлэлтийн ангуучлалын аргын үндсэн ойлголтыг судлах
  • Бүрдүүлэлтийн өнөөгийн байдалд ангуучлалын аргыг ашиглах боломжийг судлах
  • Бүрдүүлэлтийн өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийх
  • Гадаад, дотоод ангуучлалын аргын ялгааг тодорхойлох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч