Хөтөч-тайлбарлагчийн сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах замаар хөтөчийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Манай орны хөтөч-тайлбарлагчийн мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд тэдгээрийн ур чадварт юу илүү хэрэгтэй байгааг тодорхойлж, “Жуулчин ХХК-ийн хөтөч тайлбарлагчийн сургалтыг сонгон авч түүний хөтөлбөрийн өнөөгийн нөхцөл байдыг судлан сайжруулах боломжийг тодорхойлон гаргах нь уг судалгааны ажлын зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч