Ханшийн хэлбэлзлийн нөлөө инфляцийн хамаарал

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь Монгол улсын импортын үнэн дэх “pass-through’’-г олж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг шинжлэх юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч