Тайваний асуудал ба Америк-Хятадын харилцаа

Бүтээлийн тайлбар

Тайваний асуудалд хоёр улс ямар байр суурьнаас хандаж ирсэн, гол зангилаа нь юунд орпшж байгааг судалсны үндсэн дээр Америк-Хятадын харилцааны цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч