Сүлжээнд суурилсан халдлага илрүүлэх систем

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүу төгсөлтийп ажлаар сүлжээппй аюулгүй байдал, түүний мөн чаиарыг судлаи шиижилж халдлага болоп хортой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх ба халдллагыг тодорхойлох болон илрүүлэх арга аргачлалып талаар судална. Ийнхүү хийсэн судалгаан дээрээ үндэслэп эигийн сүлжээид суурилсан халдлага илрүүлэх системийн бүтцийг тодорхойлон өөрийн шинэ халдлага илрүүлэх системийг эагварчлан бүтээн ашиглаж үээх нь энэхүү төгсөлтийы ажлын эцсийн зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч