Сүлжээ дэлгүүрийн оновчтой байршлыг тодорхойлох арга зүйн асуудлыг боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүнсний сүлжээ дэлгүүрийн оновчтой байршлыг тодорхойлох арга зүйн асуудлыг боловсруулах.

Дээрх зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв.

  • Байршлын шийдвэр гаргах тухай онолыи асуудлуудыг судлах
  • Байршлын шийдвэр гаргахад ашиглагддаг арга замуудыг тодорхойлох
  • Аливаа байгууллагууд өөрсдийн байршлын шийдвэр гаргалтыг хэрхэн хийдэг болохыг судлах
  • Байршлын шийдвэр гаргах процессийг судах
  • Байршлын шийдвэр гаргалтыг оновчтой тодорхойлсноор гарах үр дүн

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч