Сувгийг ашиглан мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах

Бүтээлийн тайлбар

Мэдээллийн аюулгүй байдал нь гадаад болон дотоод аюул заналаас амин чухал мэдээллийг хамгаалжбайгууллага, бизнесийн үйл ажиллагааг үр ашигтай найдвартай бөгөөд хэвийн явуулах гол хүчин зүйл. Үүнийг хангахын тулд аюулгүй байдлын бодлого, үйл ажиллагаа, дүрэм журам байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, програм хангамж болон техник хэрэгслээр хангаж болно.

Контентын хэсгээс