Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны зорилго нь төрөлхийн болон олдмол байдлаар сонсголоо алдсан иргэдийн өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж ялгаатай эсэхэд мөн өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг судлан тэдэнд шаардлагатай сэтгэлзүйн туслапцаа үзүүлэх боломж болон нийгмийн дэмжлэгийг сайжруулах арга замыг тодорхойлох юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч