Орчин үеийн Монгол Улсын дипломат ажиллагаа, түүнд гарсан өөрчлөлт: судалгаа дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Хуучин ба шинэ дипломат ажиллагаанд өөр хоорондоо харилцан адилгүй ялгаатай зүйлс олон бий. Иймээс орчин үед дэлхий дахины болоод Монгол Улсын дипломат ажиллагаа, Гадаад бодлогод ямар үндсэн өөрчлөлт гарсан мөн тэдгээрийн онцлогийг судлах тэдгээрт дүн шинжилгээ хийхэд энэхуү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс