Орон сууцны үнийн хөөс ба түүнийг бууруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын орон сууцны үнийн өсөлтийн шалтгааныг судалж, өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлон, орон сууцны үнийг бууруулах боломжийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч