Орлогын тэгш бус байдал

Бүтээлийн тайлбар

Тэгш бус байдлыг хэмжих олон янзын арга байна. Математик болон зураглалын гэх мэт. Гэтэл бидний хэрэглэдэг олон хэмжүүрүүд нь өөрсдийн гэсэн сул талуудтай байна. Жишээ нь хамгийн энгийн гэж болох дисперсийг нь олох байна. Гэтэл бүх орлогын өгөгдөлд квадрат зэрэг өгөх нь орлогын тэгш бус байдлын хэмжээг байгаагаас нь даруй нэмж харуулах сул талтай.

Контентын хэсгээс