Онон голын сав газрын усны нөөцийн ашиглалтын балансын тооцоо

Бүтээлийн тайлбар

Онон голын сав газрын, ус хэрэглэгч салбаруудын нийгэм, эдийн засгийн өсөлтийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан усны нөөцийн ашиглалтын баланс тооцоолж өнөө ба ирээдүйн усны хэрэгцээг хангах боломжтой эсэхийг судлах, усны нөөцөөс үүдэлтэй серөг нөлөөллнйн хандпагыг таамаглах, судлаачийн гаргасан үр дүнг “Water balance viewer” (МОУННМБТ) программын үр дүнтэй харьцуулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч