Олон нийтийн цахим сүлжээ ашиглан PR хийх нь

Бүтээлийн тайлбар

Олон нийтийн сүлжээ сайтын өнөөгийн нөхцөл байдал үүгээр дамжуулан хэрхэн PR хийдэг талаар үнэлгээ харьцуулалт хийж, хэрхэн олон нийтийн сүлжээний судалгаа хийдэг арга тактик техникүүдийг судлан гадаадын болон дотоодын бүтээгдэхүүн сонгон авч түүнд дэлгэрэнгүй судалгаа хийн санал зөвлөмж гаргахад тус судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч