Насны онцлогийг харгалзан хүний нөөцийг идэвхжүүлэх арга зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлын зорилго нь хүний нөөцийн идэвхижүүлэлтийн онол арга зүйн судалганд тулгуурлан ажнл эрхлэгч нарын ажил эрхлэлтийн байдалд мотивацнйи ямар хүчнн эүйл хамгийн их нөлөвлж байгааг илрүүлж, түүн дээр тулгуурлан хүиий нөөцийн идэвхижүүлэлтийн оновчтой бодлого боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч