Монголын рекламны агентлагуудын өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр олон төрлийн рекламууд үзэгчдэд, уншигчдад, сонсогчдод хүрдэг ч заримдаа зорилгоо биелүүлж чадахгүй байх ч тохиолдол байдаг. Энэ нь реклам бүтээгчдийн ур чадвартай шууд холбоотой. Уг судалгаагаар Монголын реклам бүтээгчдийн өнөөгийн байдал, рекламны агентлагийн бүтэц, зохион байгуулалт, агентлагийн боловсон хүчин, үйл ажиллагааны онцлогийг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч