Монголын Олон улсын сэтгүүл зүйн төлөвшил, чиг хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Монголын олон улсын сэтгүүл зүйн төлөвшил, чиг хандлагыг судлан гаргаж үзэгч, уншигчдад ямар хэв байдлаар хүрч, улс орон, ард түмний амьдралд үзүүлэх нөлөө хэдий хэр хэмжээнд байгааг тодорхойлоход судалгааны гол зорилго оршино. Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хоёр хөршийн тухай мэдээ мэдээлэл дамжуулахад хэдий хэр эфирийн цаг, сонины эай талбай зориулсан, тус хоёр орны талаар ямар сэдвээр, ямар агуулга, хандлагаар зонхилон дамжуулсаныг гаргаж ирэхийг зорьсон юм.

Контентын хэсгээс