Монголын жижиг дунд үйлдвэрийн тогтвортой хөгжил ба өнөөгийн байдал японы туршлага

Бүтээлийн тайлбар

Монголын Жижиг дунд үйлдвэрийн өнөөгийн байдал болон тогтвортой хөгжилд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох, Японы ЖДҮ-ийн хөгжлийн туршлагыг судалж Монголын ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх талаар санал дэвшүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс