Монгол, Франц хэлний үйлдэгдэх хэвийн зэрэгцүүлсэн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монголын Нууц Товчоо-ны үйлдэгдэх хэвийг Монголын Нууц Товчоо-ны Франц орчуулга дахь үйлдэгдэх хэвтэй зэрэгцүүлэн судлахад энэхүү ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч