Монгол, Франц хэлний улс төрийн бичвэр дэх метафорын зэрэгцүүлсэн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажил франц-монгол хэлний улс төрийн бичвэр дэх метафорыг когнитив хэл шинжлэлийн үүднээс зэрэгцүүлэн судална. Зорилт:

1. Метафор, концептуаль метафорын онолын үзэл баримтлалыг нэгтгэх

2. Франц-Монгол хэлний улс төрийн бичвэр дэх метафороор судалгааны объект бүрдүүлэх

3. Франц-Монгол хэлний улс төрийн бичвэр дэх метафороор дамжуулж хоёр ард түмний ертөнцийг үзэх үзлийн нийтлэг болон онцлогийг илрүүлэх юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч