Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал тулгамдаж буй зарим асуудал
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлын өнөөгийн түвшин, түүнд нөлөөлж буй гадаад болон дотоод аюулын талаар судлан, Монголын эдийн засгийн аюулгүй байдалд сөрөг хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр тулгамдаж буй асуудалд дүн шинжилгээ хийж, хэрхэн хангах арга замуудыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс