Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжилд гадаад зээл тусламжийн гүйцэтгэх үүрэг, үр нөлөөг дээшлүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Гадаад зээл тусламжийн эдийн засаг нийгмийн хөгжилд үзүүүлж буй үр нөлөөг тодорхойлж, зээл тусламжийн ашиглалтыг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход энэхүү ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс