Монгол улсын төгрөгийн ханшийг тогтворжуулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын төгрөгийн ханшийг тогтворжуулах арга замыг тодорхойлоход оршино. Зорилт:

  • Монгол улсын төгрөгийн ханшны өнөөгийн нөхцөл байдап, онцлог
  • Монгол улсын төгрөгийн ханшны хэлбэлзэл
  • Мөнгөний нийлүүлэлт
  • Монгол улсын валютын системд нөлөөлж байгаа макро хүчин зүйлст аиализ хийх
  • Монгол улсын эдийн засаг дахь эрсдэлд үнэлгээ өгөх
  • Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал болон төсөвийн тухай хууль. мөнгөний бодлого, Монгол банкны тайлан, төлбөрийн тэнцэл болон зээлийн хүүгийн бодлогыг судлах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч