Монгол улсын тогтвортой хөгжил, түүний эдийн засгийн хүрээнд хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сэдвийн хүрээнд Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн өнөөгийн байдлыг судпан, түүний эдийн засгийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийх замаар түүнд учирч буй сорилт, эрсдлийг тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс