Монгол улсын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг шингээх чадварт санхүүгийн салбарын хөгжлийн үзүүлэх нөлөөлөл

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын санхүүгийн системийн хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, тэдгээр нь хөрөнгө оруулалггай ямар хамааралтай болохыг тайлбарлаж цаашлаад гадаадын шууд хөронгө оруулалтыг шингээх чадварыг санхүүгийн секторынх нь хувьд тодорхойлж санхүүтийн системийн хөгжлөөсөө хамаараад гадаадын шууд хөрөнгө оруулаптаас шинэ технолог, бүтээмжийг шингээж авч чадаж байна уу гэдгийг тайлбарлахыг зорьсон юм.

Контентын хэсгээс