Монгол улсын гадаад бодлого ба хөрш орнуудтай харилцах асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын хоёр хөрштэй тогтоосон улс төр, эдийн засгийн харилцаа, хамтын ажиллагааг тэнцвэржүүлэхэд өнөөгийн Монгол Улсын олон тулгуурт гадаад бодлого хэрхэн нөлөөлж буйг судлан, дүгнэлт хийхэд уг судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс