Монгол улсад эдийн засгийн чөлөөт бүс хөгжүүлэх асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Уг судлагааны ажлын гол зорилго бол Монгол улсын адил дапайд гарцгүй Казахстан улсын эдийн засгийн чөлөөт бүсийн амжилттай туршлагаас судлан Монгол улсад үйл ажиллагаа нь зогсонги байдалтай байгаа эдийн засгийн чөлөөт бүсүүдийг хөгжүүлэх талаар санал дэвшүүлэхийг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс