Монгол улс дахь Хятад ажилчид ба тэдний Монгол Улсын хүн ам зүйн бодлогууд үзүүлж буй нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад ажиллаж буй гадаад иргэдийн байдал ба түүнд байгаа хятад ажилчдын хувь хэмжээ эерэг ба сөрөг нөлөөг судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч