Монгол улс дахь франчайзингийн бизнес хөгжил ба АНУ-ын туршлагын судалгаа, дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Франчайзинг Монголын бизнесийн салбарыг хэрхэн дэмжих болон АНУ-ын франчайзингийн туршлагыг судалж тухайн туршлагын дагуу монгол улсад хэрэгжүүлж болох арга замуудыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс