Монгол Солонгосын эдийн засгийн харилцаа ба хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлого

Бүтээлийн тайлбар

Орчин үеийн Монгол Солонгосын эдийн засгийн харилцааны стастистик үзүүлэлт дээр түшиглэн БНСУ-ын Монгол дахь хөрөнгө оруулалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих боломжыг эрж хайх зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч