Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн стратегийг боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Говь” ХК-иин нөхцел байдлыг шинжилж, цаашид хэрзгжүүлж болох ишнэ маркетингийн идэвхжүүлэлтнйн стратегийг хикж хэрэгжүүлэхийг зорив. Зорилт:

  • Маркетингийн удирдлагын процессын онолын зарим асуудлыг судлах
  • Маркетингиин идэвхжүүлэлтиин стратегийг боловсруулах арга зүйн асуудлыг судлах
  • ГОВЬ” ХК-ийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа, шкнжилгээ хиих
  • ГOBЬ” ХК-ийн маркетингийн идэвхжүүлэлтийн стратегийг боловсруулах

Контентын хэсгээс