Кофе шопоор үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийг судалж, үйлчилгээний маркетингийн хольцын элементүүдийг оновчтой ашиглах арга зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Кофе шопын үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийг судалж, үйлчилгээний маркетингийн хольцуудыг оновчтой ашиглах арга зүйг тодорхойлох нь энэхүү судалгааны ажлын зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч