Компанийн засаглалыг үнэлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Уул уурхайн салбар хөрөнгө оруулалт их шаарддаг онцлогтой. Хөрөнгө оруулагчид энэ салбарт илүү анхаарал хандуулдаг хэдий ч тухайн компанийн мэдээлэл үнэн зөв байдаггүй, ил тод бус байдаг нь тэдний итгэлийг алдарахад хүргэдэг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч