Их сургуулийн оюутны анхдагч мэдээллийг бүртгэх арга

Бүтээлийн тайлбар

Их дээд сургуулийн оюутны мэдээлэлийг радио долгионоор бүртгэх өгөгдлийн санд оюутны мэдээллийг хадгалах, мэдээллийг автомат тодорхойлогч төхөөрөмжийн аргаар бүртгэх, оюутануудад дүн, хичээлийн хуваарь, төлбөрийн мэдээлэл зэрэг бүхий л хэрэгцээт мэдээллийг авахад болон төлбөр төлсөн оюутнуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах зэрэг боломжуудыг онлайн орчинд бүрдүүлэх юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч