Зээлийн картын бодит хэрэглээг нэмэгдүүлэх асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад бэлэн бус төлбөр тооцооны хэрэгсэл болох зээлнйн картыг зах зэзлд тодорхой хувиар нэмэгдүүлэх боломжнйг судлах нь судалгааны ажлын зорилго юм. Зорилт:

Энэ зорилгыг биелүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

  • Монгол улсад зээлийн картын үйлчилгээг нэатрүүлэн хэрэгжүүлж байгаа арилжааны банкны үйлчилгээг судлах
  • Шинэ зээлийн картны үйлчилгээг нэвтрүүлснээр харилцагчдад хүргэх, хүрэх зардлын болон ашгийн үр дүнг тооцоолох
  • Банкны ашигт ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлөх талаар судлах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч