Даяаршилын эрин дэх Монгол Улсын гадаад бодлогын өөрчлөлт, шинэчлэлт

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судлагааны ажпын хүрээнд Даяаршилын эрин үед Монгол улсын гадаад бодлого залгамж чанараа хадгалахын хажуугаар хэрхэн хувьсаж өөрчлөгдөж буй эсэх, мөн тулгамдаж буй асуудал, сорилтуулыг судлахыг гол зорилгоо болгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч