Валютын ханшийн эрсдлийг оновчтой багц бүрдүүлэлтийн тусламжтайгаар бууруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Гадаад худалдаанд өргөн хзрэглэгддэг гол валютуудаар багц сонголтын онолын дагуу валютын ханшийн эрсдлийг хамгийн бага байлгах, өгөөжийг жамгийн өндөр байлгах багцуудыг тодорхойлох бөгөөд багцын эрсдлийг VAR аргаар тооцоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч