Валютын ханш, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн хамаарал

Бүтээлийн тайлбар

Валютын ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлс болоод түүний нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлж микро болоод макро түвшинд бодлого боловсруулж хэрхэн шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч