Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг өөрчлөх маркетингийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг хэрэглэгчдийн сонирхол, хандлагад нийцүүлэн өөрчлөх боломжийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс