Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний борлуулалтанд онлайн худалдааг нэвтрүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Эмүүжин дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүнийг 24 цагийн онлайн худалдаагаар борлуулах арга замыг тодорхойлоход энэхүү судапгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс