Борлуулалтыг идэвхижүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагааны нэг арга хэрэгсэл тэр дундаа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг урамшуулах аргыг ашиглан Таван Богд Интернэйшнл-ийн брэнд бүтээгдэхүүн болох Мами поко бүтээгдэхүүний борлуулалтыг оновчтой нэмэгдүүлэх боломжийг тодорхойлоход уг судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс