Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зүйг тодорхойлох зорилготой.

Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

  • Борлуулалтын удирдлагын мөн чанар ач холбогдлыг судлах
  • Идэвхижүүлэлт, идэвхижүүлэлтийн арга зүйг судлах
  • Сетунари ХХК-ийн сахар тодорхойлогч бүтээгдэхүүний зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа хийх

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч