Бизнесийн байгууллагад эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын хандлагыг нэвтрүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Аж ахуйн нэгж байгууллагад эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын хандлагыг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох. Зорилт:

  • Дотоод аудитын онол арга зүйн талаар судлах
  • Эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын хандлагыг судлах
  • Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дотоод аудитын үйл ажиллагааг харьцуулан судлах,
  • Эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын хандлагыг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлж, дүгнэх

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч