Баруун умард Хэнтийн жийгээ цохын бүлгэмдлийн онцлог, хамгаалалын асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь Хонин нуга орчмын нутаг дэвсгэрт орших ургамапжнлтын хувьд ялгаа бүхий амьдрах орчны хэлбэрүүднйг шүтэн байрших жийгээ цохын (Coleoptera, Carabidae) бүлгэмдлийн онцлогийг тодорхойлох, эарим төлөөлөгчдийн амьдрах орчныг тоймлон тодорхойлоход оршыно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч