Банкны ашигт ажиллагаа, түүнийг нэмэгдүүлэх боломж

Бүтээлийн тайлбар

Армлжааны банкуудын ашигт ажиллагааны өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж ашигт ажиллагаанд нөлөөлдөг гадаад болон дотоод хүчин зүйлийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч